Hävikistä hyvinvointiin

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, pitkään työttömänä olleet henkilöt ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, jotka tarvitsevat tukea työllisyyden edistämiseen.

Hankkeeseen osallistuu 60 työtöntä, joille tarjotaan osaamisen vahvistamista, hyvinvointia sekä tehostettua ura- ja koulutusohjausta.

Tavoitteet:

  1. Luodaan Hävikkiruuan kohtaamispaikka ja jakelupiste; uusien verkostojen ja toimintamallien luominen
  2. Työpajan opinnollistamisen kehittäminen Hävikistä hyvinvointia -toimintamallin kautta
  3. Osallisuuden ja osaamisen kehittämisellä kohti hyvinvointia.

Toimenpiteet:

Hyvinvoinnin edistäminen osallisuuden, ruuan ja asiantuntijoiden kohtaamisen kautta. Ruoka-aputoiminnan koordinoinnilla ja yhteisellä hävikkiruokakeskuksella/ruokalalla rakennetaan uudenlaista yhteistyötä. Kehitetään paikallisella tasolla palvelumuotoilua, jonka keskiössä on palvelun käyttäjälähtöinen suunnittelu mm. osallistetaan asiakkaat mukaan suunnittelemaan toimintaa asiakasraatien, haastatteluiden ja muun havainnoinnin avulla. Eri toimijoiden osaaminen paranee ja saadaan tietoa, millainen hävikkiruuan jakotapa parhaiten soveltuisi pienten kuntien alueella. Hankkeessa käynnistetään yhteiskehittämisen prosesseja ja tuetaan ruoka-aputoimijoita asiakaslähtöiseen yhteistyöhön – Hävikistä hyvinvointia toimintamallin mukaisesti.

Toiminnassa kehitetään opinnollistamisen mahdollisuuksia ruoka-avun ympärille rakentuvassa toimintaympäristössä liiketoiminnan, tieto- ja viestintätekniikan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, logistiikan-, elintarvike-, luonto- ja ympäristö- sekä ravintola – ja catering -alojen työtehtävissä. Paikko.fi -järjestelmän kautta tunnistetaan oppimisympäristöt yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja liitetään toteuttamisuunnitelmat ePerusteisiin opintopolku.fi tietokantaan. Työpajalla tapahtuva oppiminen ja osaamisen tunnistaminen tulee näkyväksi osaamistodistuksen avulla.

Hankkeessa on mahdollista suorittaa oman suuntautumisalan kannalta välttämättömät passit (työturva, ensiapu, hygienia, ympäristöpassi).

Hankkeen päätavoitteena on kohderyhmän työelämäpolutus tai työllistyminen. Hanke vaikuttaa välillisesti ruokahävikin vähentämiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Hankkeessa tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten kanssa tarjoamalla työllisyyden edistämiseen vaihtoehtoinen oppimisen malli osatutkintojen suorittamisen näkökulmasta pajaympäristössä. Hanke toteuttaa ruoka-avun ympärille rakentuvan opinnollistamisen pilotin yhteistyössä oppilaitoksen kanssa tarjoten osatutkintojen suorittamisen mahdollisuus 10:lle ruoka-avun piirissä palkkatukityössä olevalle henkilölle.

Tulokset: Työpajan asema osana ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoisia opintomahdollisuuksia vahvistuu. Hävikistä hyvinvointiin toimintamallin kautta työpajan opinnollistamisosaaminen vahvistuu ja ruoka-avun ympärille rakentuneet oppimisympäristöt on tunnistettu ja toteuttamissuunnitelmat liitetty osaksi opintopolku.fi ePerusteita. Työpajalle on muodostunut uusia työvaltaisia oppimisympäristöjä edistämään työllisyyttä. Työpajalla tehty työ tunnistetaan osaamistodistuksella, mikä parantaa kohderyhmäläisten mahdollisuuksia työ-/ koulutuspolulle siirtymiseen.

Työelämäpassit edistävät työllistymistä. Osatutkintojen suorittamisen kautta kohderyhmäläisten

työnsaantimahdollisuudet vahvistuvat. Yhteistyön myötä on syntynyt yrityksistä uusia työmahdollisuuksia.

Hävikkiruuan koordinointi vahvistaa ruoka-aputoimijoiden tavoitteellista yhteistyötä. Hävikkiruokakeskuksen kautta kaikki apua tarvitsevat pääsevät ruoka-avun piiriin. Lisäksi toimintamallilla edistetään hyvinvointia osallisuuden ja matalan kynnyksen asiantuntijoiden kohtaamisen kautta (keskusteluapu, ohjaus- ja neuvontapalvelut, TE-hallinto, terveyden- ja sosiaalityön asiantuntijoiden kohtaamiset, rekrytointiyritykset sekä vertaistuki). Hankkeen myötä osaaminen ja osallisuus vahvistuu ja avuntarvitsijoiden yksinäisyys sekä syrjäytyminen vähenee.

Hankekoodi: S22734

Hankkeen nimi: Hävikistä hyvinvointiin

Sari Starck
044 577 2065
Hävikistä hyvinvointiin, hankekoordinaattori
Hävikkiruokakeskus

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hävikistä hyvinvointiin -hankkeelle 10 avointa paikkaa.

Avoimia paikkoja